Events

November 2018

Nov

14

Wednesday

Nov

15

Thursday

Nov

18

Sunday

Lifeline
Time: Third Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Nov

19

Monday

Nov

20

Tuesday

Nov

21

Wednesday

Nov

22

Thursday

Nov

25

Sunday

Lifeline
Time: Fourth Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Nov

27

Tuesday

Nov

28

Wednesday

Nov

29

Thursday

Nov

30

Friday

December 2018

Dec

01

Saturday

Dec

02

Sunday

Dec

03

Monday

Dec

04

Tuesday

Dec

05

Wednesday

Dec

06

Thursday

Dec

09

Sunday

Dec

11

Tuesday

Dec

12

Wednesday

Dec

13

Thursday

Dec

16

Sunday

Lifeline
Time: Third Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Dec

17

Monday

Dec

19

Wednesday

Dec

20

Thursday

Dec

23

Sunday

Lifeline
Time: Fourth Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Dec

25

Tuesday

Dec

26

Wednesday

Dec

27

Thursday

Dec

28

Friday

Dec

30

Sunday

January 2019

Jan

02

Wednesday

Jan

03

Thursday

Jan

05

Saturday

Jan

06

Sunday

Jan

07

Monday

Jan

08

Tuesday

Jan

09

Wednesday

Jan

10

Thursday

Jan

13

Sunday

Jan

16

Wednesday

Jan

17

Thursday

Jan

20

Sunday

Lifeline
Time: Third Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Jan

21

Monday

Jan

22

Tuesday

Jan

23

Wednesday

Jan

24

Thursday

Jan

25

Friday

Jan

27

Sunday

Lifeline
Time: Fourth Sunday of the month, 10:40 AM - 11:30 AM   

Jan

30

Wednesday

Jan

31

Thursday

February 2019

Feb

02

Saturday

Feb

03

Sunday

Feb

04

Monday

Feb

05

Tuesday

Feb

06

Wednesday

Feb

07

Thursday

Feb

08

Friday

Feb

09

Saturday

Feb

10

Sunday

Feb

13

Wednesday

Feb

14

Thursday